ИСПИТУВАЊА НА ЧЕЛИК

Опремената лабораторија за испитување на челик обезбедува тестирање на квалитетот на материјалот што се користи како шипки и жица за зајакнување на бетонот.

Контролата на арматурата се врши преку:

  • Челик за армиран бетон и преднапрегнат бетон – Методи за испитување – Дел 1: Шипки,тркалезни прачки и жици за армирање, MKS EN ISO 15630-1
  • Челик за армиран бетон и преднапрегнат бетон – Методи за испитување – Дел 2: Заварени (арматурни мрежи), MKS EN ISO 15630-2