Nadzor

Надзор

Евро Консалтинг ДОО Скопје поседува Лиценца А за вршење надзор на изградба на градби од прва категорија бр. Н.004/А, издадена од страна на Министерство за Транспорт и Врски на Р.С.М. и Лиценца Б за вршење надзор на изградба на градби од втора категорија бр. Н.340/Б издадена од страна на Министерство за Транспорт и Врски на Р.С.М. Стручниот Тим на Надзорни инженери на Евро Консалтинг ДОО Скопје се состои од 45 висококвалификувани градежни инженери со долгогодишно искуство во вршење надзор при изградба на објекти од нискоградба: патишта, пруги, тунели, хидротехнички објекти и системи, и надзор при изградба на објекти од високоградба: здравствени институции, училишта, административни, трговски и станбени објекти, индустриски објекти, мостови. Евро Консалтинг ДОО Скопје гарантира стручно и совесно работење за времетраење на сите фази на изградбата.

Наши проекти