logo

ЕВРО КОНСАЛТИНГ

НАШЕТО ИСКУСТВО Е ВАШАТА СИГУРНОСТ!

ЗА НАС

Услуги

Nadzor

НАДЗОР

Евро Консалтинг ДОО Скопје гарантира стручно и совесно работење за времетраење на сите фази на изградбата.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Proektiranje

ПРОЕКТИРАЊЕ

Високостручниот проектантски тим на градежни инженери и архитекти на Евро Консалтинг ДОО Скопје изработува проектна документација за сите фази во процесот на проектирање.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Nadzor

РЕВИЗИЈА

Евро Консалтинг ДОО Скопје изработува ревизија на проектна документација со цел да се направи контрола на проектот и да се постигне усогласеност на проектот со техничките прописи.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ЛАБОРАТОРИЈА

Во рамките на компанијата, ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје поседува централна Акредитирана лабораторија за испитување на градежни материјали, односно лабораторија за испитување на геомеханика, асфалт и бетон.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Sertifikacija

СЕРТИФИКАЦИЈА

Компанијата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје, покрај другите дејности на почеток на 2017 година, пристапи кон иницијатива за формирање на Сертификационо тело за сертификација на градежни производи согласно Стандард МКС ЕN ISO/IEC 17065:2012.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ