БЕТОНСКИ ИСПИТУВАЊА

Опремената бетонска лабораторија обезбедува тестирање на квалитетот на материјалот кој се користи како компоненти за производство на бетон (камен агрегат, вода, цемент), производство на бетонска формула за мешавина на работа за различен тип на бетон, контрола на свеж бетон и тестирање на механичките карактеристики на тврдиот бетон.

Контролата на камениот агрегат се врши преку:

 • Испитување на општи својства на агрегатот-Дел 1: Методи за земање примероци EN 932-1
 • Испитување на општи својства на агрегатот-Дел 1: Методи за намалување на лабораториски примероци EN 932-2
 • Испитување на гранулометриски својства на агрегатот-Дел 1: Определување гранулометриски состав-Метода на просејување,  EN 933-1
 • Испитување на гранулометриски својства на агрегатот-Дел 4: Определување облик на зрна-индекс на облик,  EN 933-4
 • Испитување на гранулометриски својства на агрегатот-Дел 8: Проценка на ситен агрегат-Испитување со еквивалент на песок,  EN 933-8
 • Испитување механички и физички својства  на агрегати-Дел 1: Определување отпорност на дробење,  EN 1097-2
 • Испитување механички и физички својства  на агрегати-Дел 3: Определување волуменска маса во растресита состојба,  EN 1097-3
 • Испитување механички и физички својства  на агрегати-Дел 5: Определување содржина на вода при сушење во вентилирана печка,  EN 1097-5
 • Испитување механички и физички својства  на агрегати-Дел 6: Определување на волуменска маса на честички и апсорбција на вода,  EN 1097-6
 • Испитување на топлински и атмосферски својства  на агрегати-Дел 2: тест со магнезиум сулфат,  EN 1367-2

Контролата на свежа бетонска маса се обезбедува преку:

 • Испитување на свеж бетон - Дел 1: Земање примерок, EN 12350-1
 • Испитување на свеж бетон - Дел 2: Слегнување(Сламп тест), EN 12350-2
 • Испитување на свеж бетон - Дел 5: Испитување на распростирање на потресна табла, EN 12350-5
 • Испитување на свеж бетон - Дел 6: Густина, EN 12350-6
 • Испитување на свеж бетон - Дел 7: Содржина на пори-Методи на притисок, EN 12350-7
 • Испитување оцврснат бетон - Дел 1: Форма,димензии и други барања за примероци и калапи, EN 12390-1
 • Испитување оцврснат бетон - Дел 2: Подготовка и конзервирање на примероци за испитување цврстина, EN 12390-2
 • Испитување оцврснат бетон - Дел 3: Цврстина на притисок кај испитуваните примероци, EN 12390-3
 • Испитување оцврснат бетон - Дел 7: Густина на оцврснат бетон, EN 12390-7
 • Испитување бетон во конструкции: Дел 1: Јадра- земање,испитување и тестирање на компресија, EN 12504-1
 • Испитување бетон во конструкции: Дел 2: Недестрѕктивно испитување-Определување на број на отскокнувања, EN 12504-2