Aсфалтната лабораторија со својата опрема обезбедува испитување на квалитетот на материјалот за производство на асфалтна маса (камено брашно, камен агрегат, битумен), контрола на квалитетот на новопроизведената асфалтна маса (составен состав, физичко-механички карактеристики) и контролно тестирање на вграден асфалтен слој.

MKC EN 12697-1:2023 Метода В.1.5 и В.2.1

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 1: Содржина на растворлив дел од врзивото

MKC EN 12697-2:2015

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 2: Одредување на гранулометриски состав

MKC EN 12697-5:2019

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 5: Одредување на максимална густина

MKC EN 12697-6:2023

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 6: Одредување на волуменска тежина на битуменски примероци

MKC EN 12697-8:2019

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 8: Одредување карактеристики на шуплини на битуменски примероци за испитување

MKC EN 12697-13:2018

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 13: Мерење на температура

MKC EN 12697-27:2017 Без точка 4.2 и 4.9

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 27: Земање примероци

MKC EN 12697-28:2023

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 28: Подготовка на примероци за определување на содржина на врзиво, содржина на вода и гранулометрија

MKC EN 12697-29:2023

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 29: Одредување на димензии на битуменски примерок за испитување

MKC EN 12697-30:2019

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 30: Подготовка на примероци со ударен набивач

MKC EN 12697-34:2023

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 34: Маршалов опит

MKC EN 12697-35:2017

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 35: Лабораториско мешање

MKC EN 12697-36:2023

Битуменски мешавини - Методи на испитување на топла асфалтна мешавина Дел 36: Определување на дебелина на асфалтен слој

MKC EN 1426:2016

Битумени и битуменски врзива - Одредување на иглична пенетрација

MKC EN 1427:2016

Битумени и битуменски врзива - Одредување на точка на омекнување - метод со прстен и топче

ИСПИТУВАЊА КОИ СЕ ВРШАТ ВО НАШАТА ЛАБОРАТОРИЈА