РЕВИЗИЈА

Нашиот тим од експерти изработува ревизија на проектна документација со цел да се направи контрола на проектот и да се постигне усогласеност на проектот со техничките прописи. Ревизијата на проектната документација во зависност од карактеристиките на градбата, се спроведува во поглед на исполнување на основните барања за градба согласно Законот за градење.

Проект: Ревизија на проектна документација – основен проект за изградба на производна хала со администрација ARC Automotive Macedonia
Инвеститор: ARC Automotive Macedonia

Проект: Ревизија на проектна документација – основен проект за објект изградба на компоненти за бојлери во домакниство во ТИРЗ Штип
Инвеститор: Condevo Skopje

Проект: Ревизија на проектна документација – основен проект за изградба на индустриски комплекс за производство на автомобилски безбедносни системи
Инвеститор: КСС Македонија

Проект: Ревизија на проектна документација – основен проект за изградба на инсустриски комплекс за изработка на обработено стакло и други типови на стакло во ТИРЗ Тетово
Инвеститор: Гласфлекс

Проект: Ревизија на проектна документација – основен проект за изградба на објект фабрика за производство со администрација во ТИРЗ Тетово
Инвеститор: КИЕЛ

Проект: Ревизија на проектна документација – основен проект за индустриски објект за производство на електрични апарати во ТИРЗ Прилеп
Инвеститор: WIK Македонија

Проект: Ревизија на проектна документација - основен преокт за изградба на производна хала со администрација МАКДИА во ТИРЗ Скопје 1
Инвеститор: МАКДИА

Проект: Изработка на комплетна документација за изградба на нова административна зграда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопантсво
Инвеститор: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопантсво

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ НАШИТЕ ОСТАНАТИ УСЛУГИ