Nadzor

Ревизија

Евро Консалтинг ДОО Скопје изработува ревизија на проектна документација со цел да се направи контрола на проектот и да се постигне усогласеност на проектот со техничките прописи. Ревизијата на проектната документација во зависност од карактеристиките на градбата, се спроведува во поглед на исполнување на основните барања за градбата согласно Законот за градење.

Наши проекти