Proektiranje

Проектирање

Високостручниот проектантски тим на градежни инженери и архитекти на Евро Консалтинг ДОО Скопје изработува проектна документација за сите фази во процесот на проектирање:

  • АРХИТЕКТУРА
  • ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ
  • ТЕРМОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ
  • ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
  • СООБРАЌАЈ
  • СТАТИКА (СО СЕИЗМИКА)

ЛИЦЕНЦИ