Sertifikacija

Сертификација

Сертификација на градежни производи

Компанијата ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје, покрај другите дејности на почеток  на 2017 година, пристапи кон иницијатива за формирање на Сертификационо тело за сертификација на градежни производи согласно Стандард МКС ЕN ISO/IEC 17065:2012 .После неколку завршени обуки, припрема на документација околу процесот за сертификација и по направената  проверка од страна на Институтот за Акредитација на Република Северна Македонија доделен е Сертификат за Акредитација Бр.СТ – 014, од Јули 2018 година со кој се потврдува дека се исполнети барањата на стандардот.

Со решение на Министерство за Економија бр. 18-4217/2 од 15.08.2018, Евро Консалтинг Сертификација е акредитирана за сертификација на градежни производи од следните области:

  • Бетон
  • Битуменски мешавини
  • Агрегати

Евро Консалтинг Сертификација е секогаш посветена на задоволување на барањата на стандардите за кои е акредитирана. Во текот на изминатиот период Евро Консалтинг Сертификација има спроведено Почетен преглед на контрола на фабричко производство на Производители (Клиенти), за кои се издадени и Сертификати за сообразносткако и континуиран надзор на контрола на фабричко производство за производите:

  • Агрегати за бетон согласно согласно стандард – МКС ЕN 12620+A1:2009
  • Агрегати за битуменски мешавини и површински третман за патишта, аеродроми и други сообраќајни површини согласно стандард – МКС ЕN 13043:2006; МКС ЕN 13043:2006/AC:2006
  • Агрегати за неврзани и хидраулички врзани материјали, кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта согласно стандард – МКС ЕN 13242+А1:2009
  • Бетон – согласно стандардите: – МКС ЕN 206:2014+A1:2017
    – МКС 1016:2018+A1:2020
  • Битуменски мешавини согласно стандардот : – МКС ЕN 13108-1:2017

Досега издадените Сертификати може да посведочат за успешноста на нашата посветеност во работењето.

Истите може да се погледнат во регистарот на издадени Сертификати.