Proverka

Портфолио

04
Надзор на Рехабилитација, Надградба и Реконструкција на Железнички Станици по должина на Коридор Х, вклучително и Делница 10 Д
05
Надзор над Договор за работи на проширување и надградба на капацитетите за Царинска постапка и Инспекција на Патничкиот копнен граничен премин Табановце
06
Надзор на реконструкција на Јавни Здравствени Установи, СкопјеЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести Скопје и замена на прозорци. Реконструкција на Институтот за јавно здравје “Дијабетичен центар” СкопјеРеновирање и адаптација на просториите на Општата болница 8 Септември, Скопје
Надзор над изградба на Фабрика Сокомак за откуп, преработка и складирање на тутун со Пропратна Инфраструктура
Вадење и испитување на цилиндрични примероци од стврднат бетон од писта и вадење и испитување на вграден асфалт од Писта на Аеродром Скопје, РСМ